Advisable pooja / homas post accidental happenings in a dweling property

/ / Vastu / Fengshui Remedies

Advisable pooja and homas post accidental happenings in a dweling property

1 ) Punyaha – Prokshana
2 ) Panchagavya – Sapatha Shudhi
3 ) Rajju Bandhana
4 ) Vastu Pooja
5 ) Kalasha Prokshane
6 ) Ganpati Homa
7 ) Bho – Varaha Mantra Homa
8 ) Sudarshan Homa

TOP Bookmark this page